ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ TEACCH 

 

ΛΙΓΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ TEACCH.. 

Ο αυτισμός ανήκει στις χρόνιες αναπτυξιακές διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Είναι αναπτυξιακή διαταραχή  που επιδρά καταλυτικότατα στην επικοινωνία και την κοινωνικοποίηση του παιδιού και εκδηλώνεται πριν από το 3ο έτος της ηλικίας του με: α) διαταραχές στην κοινωνική αλληλεπίδραση, β) διαταραχές στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, γ) επανάληψη στερεότυπων και περιορισμένων συμπεριφορών. 

    Ο αυτισμός αποτελεί μία μόνιμη κατάσταση που εμφανίζεται 4 φορές συχνότερα στα αγόρια και δε φαίνεται να επηρεάζεται από εθνογραφικά, φυλετικά ή ψυχοκοινωνικά κριτήρια. Με άλλα λόγια, ο αυτισμός είναι αναπηρία, που με βάση τον προηγούμενο ορισμό, έχει τα εξής χαρακτηριστικά: α) εκδηλώνεται νωρίς στη ζωή του ατόμου, β) παραμένει σε όλη τη διάρκεια τη ζωή του, γ) επηρεάζει καταλυτικά την ικανότητα του ατόμου να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ζωής. 

 

     Η μέθοδος TEACCH είναι μία οπτική προσέγγιση που  περιλαμβάνει αξιολόγηση και διαμόρφωση στρατηγικών συνεχούς παρέμβασης με αντίστοιχες προσαρμογές του περιβάλλοντος που βασίζονται στις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του παιδιού με αυτισμό, με σκοπό τη βελτίωση των λειτουργικών και των κοινωνικών ικανοτήτων και της επικοινωνίας και τη διευκόλυνση και ενσωμάτωση του παιδιού στην κοινωνία. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του TEACCH οι γονείς πρέπει να αποτελούν ένα αναπόσπαστο μέρος της ομάδας που είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση του παιδιού με αυτισμό. Στο πρόγραμμα αυτό, οι γονείς διδάσκονται να εφαρμόζουν προγράμματα παρέμβασης στο σπίτι και θεωρούνται “συνθεραπευτές”. 

ΑΡΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ TEACCH 
  • Πως αναγνωρίζουμε και πως κατανοούμε τον αυτισμό. 
  • Συνεργασία με τους γονείς 
  • Στοχεύοντας στο ιδανικό αποτέλεσμα και όχι στη θεραπεία 
  • Εξατομικευμένη διάγνωση ως βάση για εξατομικευμένη εκπαίδευση 
  • Ολιστική θεώρηση 
  • Δόμηση του μαθησιακού περιβάλλοντος  
  • Γνωστική ψυχολογία και θεωρία της μάθησης 
  • Προσανατολισμός στις ικανότητες 
  • Στοχοθέτηση προσφοράς βοηθειών σε βάθος χρόνου 
Δείτε την πλήρη άσκηση